نمونه کار جوانسازی

تزریق چربی صورت
قبل
تزریق چربی صورت
بعد
قبل
تزریق چربی صورت
بعد
جوانسازی (فیلر چند نقطه ای)
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد